Tel: +84 93 1031 035
info@sailingclubphuquoc.com

Lô B7, Khu phức hợp,
Bãi Trướng, Phú Quốc,
tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Tel: +84 93 1031 035
info@sailingclubphuquoc.com

© 2020 by Sailing Club Leisure Group

OPENING HOURS:
10 AM – 12 PM